คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

บทบาทของการบัญชีบริหาร แนวคิดพื้นฐานและการแยกประเภทต้นทุน การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ การคำนวณต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่าง การจัดทำงบประมาณ งบประมาณการลงทุน การบัญชีตามความรับผิดชอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การฝึกงานทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

Job Training in Business English

ไม่น้อยกว่า 230 ชั่วโมง 

เงื่อนไข : สำหรับนักศึกษาชั้นปี 2 ฝึกปฏิบัติฝึกงานในแหล่งฝึกงานตรงตามสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจการเรียนรู้สภาพการปฏิบัติงานจริง

Job training relating to business English; learning from real business settings

Communication Guide for Task Achievement, Professionalism, BE Career Choices, Business English Research