คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มูลฐานการออกแบบงานทัศนศิลป์ ประเภทของศิลปะ องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบ ทฤษฎีสี การจัดองค์ประกอบในการออกแบบ เทคนิคในการออกแบบ องค์ประกอบที่มีผลต่อการออกแบบ เกณฑ์และแนวความคิดในการออกแบบ สัดส่วนมนุษย์ และการออกแบบบ้านพักอาศัย