หลักการรักษาโรคเบื้องต้น การปฐมพยาบาล และการทำหัตถการภายใต้ขอบเขตของกฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล

๙๙๓-๒๒๓ การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ ๑ (Adults Nursing I) ๓(๓-๐-๖)

รายวิชาบังคับก่อน: -

มโนทัศน์และหลักการพยาบาลแบบองค์รวมภายใต้ความต่างทางวัฒนธรรมในผู้ใช้บริการวัยผู้ใหญ่ที่ อยู่ในภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน เรื้อรังที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน หรือมีปัญหาซับซ้อนแต่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤติเน้นการดูแล รักษาและฟื้นฟูสภาพ และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้อง

Concepts and principles of holistic trans-cultural nursing care for acute and chronically ill adult clients with no complicated problems or with complicated but non-critical  problems; emphasis on caring and rehabilitation, and family and community participation; related legal and ethical issues

มคอ3 993223 61.pdfมคอ3 993223 61.pdf