บทบาทเภสัชกรในภาครัฐและเอกชน สมรรถนะวิชาชีพด้านเภสัชกรรมและการบริหาร และแนวทางการพัฒนาที่มีประสิทธิผล (Roles of pharmacist in government and private sectors; professional competency perspective in social and administrative pharmacy and effective development approach) 

this course is to prepare pharmacy students for professional internship, to introduce how students can grow better in their career path in the future if they gradually learn the right competencies to support their jobs. 

Intro to Competency Course Syllabus revised 2019.docxIntro to Competency Course Syllabus revised 2019.docx