ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์การนำศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ

             Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work principles, understanding and development of the King’s philosophy and  sustainable development; an analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or community sectors in local and national level

ศาสตร์พระราชา

This course aims to encourage students to develop the English skills they need to succeed in business communications in English.

To do this, we will focus on acquiring basic English literacy, beginning at whatever level the students find themselves, using the Extensive Reading methodology.

Simultaneously, we will assist students in writing short, simple, multi-paragraph essays focusing on business planning and marketing skills, using appropriate vocabulary and references.

The roles and responsibilities as members of society; respect for rights of others; lawfulness; adaptation to a multicultural society, both locally and internationally

This course teaches students the basic English skills needed to begin to use English for academic purposes. In particular, we teach students how to read in English, and encourage students to develop a habit of reading at least 10,000 words every week of self-selected English for pleasure.
Based on that solid foundation, we then help students to understand and use formal academic writing, including APA referencing and academic research journals.

TQF3-2-2561_805-271_01.docxTQF3-2-2561_805-271_01.docx