โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล

การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น  ขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน ขั้นตอนวิธีของการตัดสินใจ อัลกอริทึมสำหรับการจัดแบ่งประเภท การจัดกลุ่ม ขั้นตอนวิธีของการตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพ ต้นทุนและผลประโยชน์ กรณีศึกษา

Machine learning introduction; necessary steps to build machine learning models; supervised and unsupervised learning; decision algorithms; classification; clustering; co-occurrence analysis, performance valuation; cost-benefit; case studies

รายวิชาที่ให้หลักการที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในเรื่องของ ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การเข้าถึงและสกัดข้อมูล การเตรียมและการจัดการข้อมูล การสำรวจข้อมูล การสร้างภาพข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ กรณีศึกษา 

Essential of Data Analytics provides the essential concept of data analysis i.e. Logic; relation; function; data access and extraction; data preparation and manipulation; data exploration; data visualization; analytical techniques; case studies