โครงการจัดตั้งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ดิจิทัล

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ระบบพิกัดและภาพฉาย แหล่งข้อมูลภูมิศาสตร์ เทคนิคฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เทคนิคข้อมูลเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เทคนิคกราฟเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา

Coordinate systems and projections; geo-data sources; geographic database techniques; geospatial techniques; geographical techniques; case studies

แนวคิดและเทคนิคในงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์ การแทนและอนุมานความรู้ ตัวแบบปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้เชิงลึก เครือข่ายประสาท ทฤษฎีฟัซซี่เซ็ตและระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ อัลกอริทึมแบบวิวัฒนาการ ความฉลาดแบบกลุ่ม การประยุกต์ใช้ กรณีศึกษา

Concepts and techniques in research of artificial intelligence; knowledge representation and inference; artificial intelligent models; deep knowledge learning; neural networks; fuzzy sets theory and fuzzy system; evolutionary algorithm; swarm intelligence; its applications; case studies

 

การเรียนรู้ของเครื่องเบื้องต้น  ขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน ขั้นตอนวิธีของการตัดสินใจ อัลกอริทึมสำหรับการจัดแบ่งประเภท การจัดกลุ่ม ขั้นตอนวิธีของการตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพ ต้นทุนและผลประโยชน์ กรณีศึกษา

Machine learning introduction; necessary steps to build machine learning models; supervised and unsupervised learning; decision algorithms; classification; clustering; co-occurrence analysis, performance valuation; cost-benefit; case studies

02-Machine Learning-Syllabus.pdf02-Machine Learning-Syllabus.pdf

รายวิชาที่ให้หลักการที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งในเรื่องของ ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การเข้าถึงและสกัดข้อมูล การเตรียมและการจัดการข้อมูล การสำรวจข้อมูล การสร้างภาพข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ กรณีศึกษา 

Essential of Data Analytics provides the essential concept of data analysis i.e. Logic; relation; function; data access and extraction; data preparation and manipulation; data exploration; data visualization; analytical techniques; case studies