คำอธิบายรายวิชา                        

ปฏิบัติการเกี่ยวกับลักษณะของพืชและเครื่องยาที่มีแอลคาลอยด์เป็นองค์ประกอบ การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและการสกัดของสารกลุ่มแอลคาลอยด์ การสกัดและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพร การเตรียมสารสกัดและการเตรียมตำรับยาในโรงพยาบาล ปฏิบัติการวิเคราะห์สมุนไพรตามข้อกำหนด (Monograph) ของเภสัชตำรับสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ เช่น ขมิ้นชัน ฟ้าทะลาย ชุมเห็ดเทศ เป็นต้น

 

วัตถุประสงค์รายวิชา

1.        เพื่อศึกษาวิธีการสกัดแอลคาลอยด์จากพืชและเครื่องยาสมุนไพร

2.        เพื่อศึกษาลักษณะของพืช และเครื่องยาสมุนไพรที่มีแอลคาลอยด์เป็นองค์ประกอบ

3.        เพื่อศึกษาการทดสอบทางเคมีของแอลคาลอยด์จากพืชและเครื่องยาสมุนไพร

4.        เพื่อศึกษาวิธีการวิเคราะห์สมุนไพรตามข้อกำหนด (Monograph) ของเภสัชตำรับสมุนไพรไทยได้แก่หัวข้อ identification, moisture content, ash content, extractive value, volatile oil content, determination of active ingredient

5.        เพื่อศึกษาวิธีสกัดสารจากสมุนไพร และการเตรียมตำรับยาในโรงพยาบาล

 

ลักษณะของการจัดการเรียนการสอน

ประกอบด้วยการสอนโดยใช้กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ปฏิบัติการ การทำงานกลุ่ม การอภิปรายสรุป การศึกษาค้นคว้าในงานที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายให้ quiz และทำรายงานปฏิบัติการ

 

ผู้ประสานงานรายวิชา        รศ.ดร.จุไรทิพย์      หวังสินทวีกุล

ทีมผู้สอน                        รศ.ดร.อนุชิต พลับรู้การ, รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์, รศ.ดร.จุไรทิพย์  หวังสินทวีกุลดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์

ทีมคุมปฏิบัติการ               คณาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์

สอบถามรายละเอียด และความเคลื่อนไหวของรายวิชานี้ ผ่านช่องทางต่อไปนี้

-          อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา โทร. 8887; ห้องปฏิบัติการ โทร. 8886 (คุณโสภา & คุณจิราภรณ์)

-          http://lms2.psu.ac.th; https://www.facebook.com/Pharmacog2

course outline 570-322 2-2562.pdfcourse outline 570-322 2-2562.pdf