โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน การประเมินและวัดผล ระหว่างการเรียน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในระบบออนไลน์ ผ่านสมาร์ทโฟน 

-- วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

-- เวลา 09.00-16.00 น.
----------------------------------------------------------
กำหนดการ https://goo.gl/NRxrBL
----------------------------------------------------------
สถานที่
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
----------------------------------------------------------
*** หมายเหตุ กรุณานำ สมาร์ทโฟน ที่รองรับระบบปฏิบัติการ ios หรือ Android มาในวันฝึกอบรมด้วย