ปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ผู้ป่วย การจ่ายยาตามกระบวนการจ่ายยาที่ดี การให้บริบาลทางเภสัช-กรรมในโรงพยาบาลและร้านยาอย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเภสัชบำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 1