การสังเกตการปฏิบัติงานของเภสัชกรในสถานปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา และหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ให้บริบาลทางเภสัชกรรมในรูปแบบต่าง ๆ แก่ผู้ป่วย การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ บทบาทหน้าที่ของเภสัชกร ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ และความสำคัญขององค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีสำนึกสาธารณะ และมีความเข้าใจในบทบาทความสำคัญของวิชาชีพ