ปฏิบัติการฝึกปฏิบัติสัมภาษณ์ผู้ป่วย การจ่ายยาตามกระบวนการจ่ายยาที่ดี  การให้บริบาลทางเภสัชกรรม ในโรงพยาบาลและร้านยา อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยโดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยหัวข้อปฏิบัติการสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเภสัชบำบัดและเภสัชกรรมปฏิบัติ 5