ความเป็นมาของการวิจัยการดำเนินงาน การสร้างรูปแบบทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้กำหนดการเชิงเส้น รูปแบบปัญหากำหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีกราฟ วิธีซิมเพลกซ์ การวิเคราะห์ความไวและปัญหาคู่เสมอกัน รูปแบบการขนส่งและการส่งต่อ รูปแบบการแจกจ่าย รูปแบบข่ายงาน โปรแกรมพลวัต

Introduction to operations research; background and history of operations research; construction of the mathematical model; theory and applications of linear programming; linear programming formulation and graphic solution; the simplex method; sensitivity analysis and dual problem; transportation and transshipment models; assignment models; network models; dynamic programming