รายวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรม Active Learning โดยนักศึกษาคือองค์ประกอบหลักในการจัดการเรียนการสอน สำหรับรายวิชานี้ผู้เรียนจะทราบถึง ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และวิวัฒนาการของการค้า ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สังคม การเมืองและเศรษฐกิจของธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเลือกประเทศเพื่อลงทุน การดำเนินและจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบและกลยุทธ์ต่างๆ