ศึกษาปัญหาพิเศษทางเภสัชเวทภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้สอน ได้แก่ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพร พฤกษเคมี เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเล เทคโนโลยีชีวภาพของสมุนไพร และการศึกษาทางเภสัชเวท

 Directed research under supervision of academic advisor(s); covering the topics of medicinal plant tissue culture, biological activities of medicinal plants, phytochemistry, chemistry of marine natural products, medicinal plant biotechnology, and pharmacognostic study.

571-541 Course outline 2562 updated.pdf571-541 Course outline 2562 updated.pdf