คำอธิบายรายวิชา 

หลักการ กระบวนการ และบทบาทของเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชนปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในชุมชน กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน การรณรงค์ให้ชุมชนห่างไกลจากสิ่งที่ทำลายสุขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า และยาเสพติด หลักการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เมื่อนักศึกษาเรียนจบวิชานี้แล้วมีความสามารถ

1. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชน
2. มีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินกิจกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิและชุมชน