อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ดร.สพ.ญ.อริย์ธัช ลิ้มศตนันท์

arithat.l@psu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์ประจำรายวิชา

บารมี ชาญชญานนท์

baramee.c@psu.ac.th