มโนทัศน์การเกิดโรคในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน สาเหตุการเกิดพยาธิสภาพ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและการตอบสนองของร่างกาย อาการและอาการแสดง คุณลักษณะทางคลินิก หลักการและการรักษาทางเภสัชวิทยา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล