อาจารย์ผู้สอน              ดร.อรกัญญา โรจนวานิชกิจ

ลักษณะรายวิชา            วิชาศึกษาทั่วไป 2 ((2)-0-4)

คำอธิบายรายวิชา  การสนทนาและโครงสร้างประโยคชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำงาน  ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่กำหนดวัฒนธรรมจีนที่สอดแทรกในสถานการณ์ต่าง ๆ

                         Conversation; sentence structures used for work; listening, speaking, reading, and writing in provided situations; Chinese cultures in various situations

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

  1. นักศึกษาสามารถสนทนาประโยคภาษาจีนที่ใช้ในที่ทำงานได้
  2. นักศึกษาใช้ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆได้
  3. นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมจีนเพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงานได้