595-562                       1(0-3-0) ภาคเรียนที่ 1/2560     

แนวคิดใหม่ด้านยาและเภสัชภัณฑ์

ปีการศึกษา 2560

Novel Concept of Drug and Pharmaceutical Products

Course description

     อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับยาใหม่ แนวคิดใหม่ในการพัฒนายาและรูปแบบนำส่งยาใหม่ โดยมุ่งพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และคุณสมบัติต่างๆ กับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเดิม เพื่อให้นักศึกษามีแนวคิด ในการนำความรู้ไปใช้ในการคัดเลือกยา และพัฒนายาให้มีประสิทธิภาพ

course_syllabus New drugs 595-562-60.doccourse_syllabus New drugs 595-562-60.doc