เนื้อหาวิชา     -  หลักการพื้นฐานวิเคราะห์ระบบ (System Analysis Fundamentals)

                       -  องค์กรกับระบบสารสนเทศ (Organization and Information System)

                        -  เทคนิคการพัฒนาระบบ (Technique of System Development)

                        -  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (Development system Tools)

                        -  การวางแผนโครงการและการวิเคราะห์ระบบ (Project planning and System Analysis)

                        -  การเตรียมโครงการ และการเขียนรายงานตลอดจนการนำเสนอโครงการ

                        -  การออกแบบระบบ (System Design)