324-311 3(3-0-6)

เคมีอนินทรีย์ 1 Inorganic Chemistry I 

โครงสร้างอะตอม

สมบัติตามตารางธาตุ

พันธะเคมี

โครงสร้างโมเลกุล

แรงเคมี

โครงสร้างผลึก

ของแข็งอนินทรีย ์

สมมาตรของโมเลกลุ

Atomic structure; chemical periodicity; chemical bonding and molecular structures; chemical forces; crystal structures; inorganic solids; molecular symmetry