แบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ดำเนินการออกโดยนักศึกษาและมีอาจารย์ช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้เบื้องต้น อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยในบางประเด็นในส่วนของตัวข้อสอบและเฉลย นักศึกษาสามารถสอบถามความชัดเจนได้จากอาจารย์ผู้สอนในหัวข้อต่างๆ