332-203 วิชาฟิสิกส์แผนใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2