ชนิดของกล้องถ่ายรูป หลักการทำงานและส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูป ชนิดของเลนส์ เลนส์กรองแสง การใช้อุปกรณ์เสริมกับกล้องถ่ายรูป ชนิดของฟิล์ม เทคนิคการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบของภาพ การถ่ายภาพในสตูดิโอและนอกสตูดิโอ

Types of camera. How the camera works. Components of the camera. Types of camera lenses. Filter lenses. Using camera accessories. Types of films. Photo-taking techniques. Arranging the picture composition. Taking photographs inside of the studio.