หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ท่ีใช้กับการใช้ยาและการให้บริการทางเภสัชกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ศาสตร์สําหรับการตัดสินใจ และเภสัชเศรษฐศาสตร์

Basic principles of economics, economic evaluation of drug use and pharmacy practice, unit cost analysis, decision making sciences, pharmacoeconomics