ลักษณะผู้ประกอบการ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจ การประเมินทางเลือกในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ กฎหมายการจัดตั้งธุรกิจ การหาแหล่งทุน นวัตกรรมและโอกาส การวางแผนดำเนินงาน การจัดการความเสี่ยง การประยุกต์แนวคิดของการประกอบธุรกิจมาปรับปรุงประสิทธิผลการดำเนินงานขององค์การธุรกิจ

Entrepreneurial characteristics; enterprise initiation process; alternative evaluating for new business; new enterprise entry law; seeking sources of fund; innovation and opportunities; operation planning; risk management; application of entrepreneurship concepts for improving the effectiveness of a firm’s operations