ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด รูปแบบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และเศรษฐศาสตร์ การใช้โปรแกรมวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

            Prerequisite: 441-202 Marketing

Definition; consumer behavior and marketing management; consumer behavior analysis models; factors affecting consumer decision process; psychological, sociological, anthropological, and economic approaches for consumer analysis; consumer behavior analysis using software