แนวความคิดพื้นฐานทางชีวเคมีคลินิก โครงสร้าง องค์ประกอบ หน้าที่ และเมแท-บอลิซึมของสารคาร์โบไฮเดรท ลิพิด โปรตีน กรดนิวคลีอิก น้ำ และอิเล็กโทรไลท์ รวมทั้งสารประกอบอื่น ๆ ของร่างกายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นในร่างกายมนุษย์ภายใต้เงื่อนไขทางพยาธิวิทยา