แนวคิดรวบยอดในการบริหารและการวางความคิดของผู้จัดการสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้  ทฤษฎีการบริหารกับความสำคัญของการบริหาร หน้าที่การบริหารและจิตพิสัยของนักบริหาร ความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการกับการให้บริการทางเภสัชกรรม กลไกการบริหารอุปทานยาและเครื่องมือการบริหารที่จำเป็นทั้งด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล การบริหารคุณภาพ การประยุกต์ใช้หลักการบริหารในการแก้ปัญหาและการบรรลุภารกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเรียนรู้การบริหารงานด้านเภสัชกรรมจากประสบการณ์จริง

PharAd for PharmD course 60.pdfPharAd for PharmD course 60.pdf