พัฒนาทักษะภาษาเกาหลีในการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ต่างๆ รูปประโยคและสำนวนที่สำคัญ เรียนรู้ประโยคในเชิงบรรยายและแสดงอารมณ์ความรู้สึก       

Improving Korean language for interpersonal communication; effective communication in various kinds of situations; sentence patterns and expressions; declarative and emotional statements