การฝึกทักษะทางภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศส