ความหมายของเด็กพิเศษ เด็กพิเศษและการศึกษาพิเศษ ประเด็นที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน ครอบครัวของเด็กพิเศษ ภาวะปัญญาอ่อน เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ เด็กที่มีปัญหาการสื่อสาร เด็กที่บกพร่องทางการได้ยินเสียง เด็กที่บกพร่องการทางมองเห็น เด็กที่ร่างกายบกพร่อง เด็กปัญญาเลิศ เด็กออติสติค การช่วยเหลือ การส่งเสริมและการพัฒนาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ