อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผศ.ดร.น.สพ.สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์

โทร :  082 653 6664

E-mail : dr_yod19@hotmail.com

นักวิทยาศาตร์รายวิชา : นันทรัตน์ ชุติจิรัฐิติกาล 

โทร : 9613

E-mail : nantarat.c@psu.ac.th