การเลือกทำเลที่ตั้งและแผนผังโรงงานอุตสาหกรรมยา การจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี การจัดเครื่องมือและอุปกรณ์ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา และการจัดระบบบำบัดของเสีย