เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สารทุติยภูมิที่ได้จากพืชสมุนไพร โดยแบ่งตามสูตรโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมี แหล่งตามธรรมชาติของสารทุติยภูมิ คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพของสารทุติยภูมิ เทคนิคพื้นฐานและเทคนิคเฉพาะในการแยกสกัดองค์ประกอบทางเคมีชนิดต่างในพืชสมุนไพร การทดสอบกลุ่มสารเบื้องต้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางพฤกษเคมี