องค์ประกอบในการผลิตยาจากสมุนไพร การขออนุญาตผลิตยาจากสมุนไพร การขอขึ้นทะเบียนตำรับยา องค์ประกอบและการควบคุมเกี่ยวกับฉลากและเอกสารกำกับยา และ กฎหมายที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร