การใช้เครื่องมือวิเคราะห์  การคำนวณสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณยาและเภสัชภัณฑ์  เทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี และเทคนิคโครมาโทกราฟีสำหรับเภสัชวิเคราะห์  การตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ยาตามวิธีในตำรายา การจัดการคุณภาพและเอกสารสำหรับห้องปฎิบัติการเภสัชวิเคราะห์ 

     ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเภสัชวิเคราะห์ 2, การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือวิเคราะห์โดยเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมตรี  และโครมาโทกราฟีสำหรับเภสัชวิเคราะห์  การตรวจวิเคราะห์เอกลักษณ์ยา  ฝึกทักษะการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ การอ่านและแปลผลการวิเคราะห์  และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเภสัชภัณฑ์