เมื่อศึกษารายวิชานี้จบแล้วนักศึกษา
1. เกิดเจตคติที่ดีและมีแนวคิดรวบยอดต่อกระบวนการตรวจวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2. มีความเข้าใจในกระบวนการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ มีความรู้เรื่องหลักการคำนวณและสถิติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ
3. มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์ด้วยหลักการปริมาตรวิเคราะห์
4. มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจคุณลักษณะทางกายภาพของวัตถุดิบและเภสัชภัณฑ์
5. มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีวิเคราะห์ที่ปรากฏอยู่ในตำรายาสากล
2.