ทฤษฎีและปฏิบัติการการพัฒนาตำรับยาเตรียมรูปแบบต่าง ๆ การประกันคุณภาพ การขึ้นทะเบียนยา

Theory and practice in pharmaceutical preparations development, quality assurance, drug registration