อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

สพ.ญ.ชญานิศ ดาวฉาย

chayanis.d@psu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์ประจำรายวิชา

บารมี ชาญชญานนท์

baramee.c@psu.ac.th