อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

รศ.ดร.น.สพ.สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์

saritvich.p@psu.ac.th

นักวิทยาศาสตร์ประจำรายวิชา

บารมี ชาญชญานนท์

baramee.c@psu.ac.th