ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการตั้งชื่อ โครงสร้าง ปฏิกิริยา และคุณสมบัติของไฮโดรคาร์บอนชนิดแอลิแฟติก และแอโรแมติก และอนุพันธ์ของมัน รวมทั้ง แอลกอฮอล์  เอสเทอร์ อีเทอร์  แอลดีไฮด์  คีโทน แอมีน  แอไมด์ และอื่น ๆ  เน้นเคมีและคุณสมบัติของสารประกอบและพอลิเมอร์ของสารธรรมชาติ เภสัชสังเคราะห์ และทางการแพทย์อื่น ๆ กระบวนการสังเคราะห์ยาและความคงตัวทางเคมี