รายวิชาบังคับก่อน: 441-202 การตลาด

                  แนวคิดและปรัชญาการตลาดโลก การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับนานาชาติ การบริหารการตลาดโลก และการสร้างกลยุทธ์ในตลาดโลก

                  Prerequisite: 441-202 Marketing

                  Global marketing concepts and philosophy; analysis of international competitive advantage; global marketing management; global marketing strategy formulation