ความรู้เบื้องต้นทางวัฒนธรรมและภาษา  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเมืองและชนบทที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้ภาษา  อัตลักษณ์ ชนชั้น และเพศสภาพ