ทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นสารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ การสื่อสารและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ การเขียนรายงาน การเขียนอ้างอิง