คาบบรรยาย (2 ชั่วโมง) วันจันทร์ เวลา 10.00-12.00 น. 
คาบปฏิบัติการ (3 ชั่วโมง) วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น.

 

..................................................................................................................................

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   : ดร.สุณีย์ หวันเหล็ม   
                                             โทร 086-2802182    
                                             Email: sunee.wa@psu.ac.th
นักวิทยาศาสตร์ประจำรายวิชา: นางสาวเสาวคนธ์ อินทร์ด้วง   
                                             โทร. 9613/ 086-9633577   
                                             Email: saowakon.i@psu.ac.th