แนวคิดด้านพหุวัฒนธรรม การพัฒนามนุษย์ในสังคมที่แตกต่าง หลากหลายวัฒนธรรม ทักษะที่จําเป็ น การจัดการความรู้วัฒนธรรม เพื่อการ เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู๋ชายแดนใต้และประชาคมอาเซียน โดยเน้นการลง พื้นที่สนามเพื่อใช้เป็ นกรณีศึกษา