คำอธิบายรายวิชา:

    พยาธิสรีรวิทยาการเกิดโรค การวินิจฉัย เภสัชบำบัด และโภชนศาสตร์บำบัดในโรคระบบต่อมไร้ท่อ และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการรักษาที่มาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การติดตามการบำบัดด้วยยา การให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย อันตรกิริยาระหว่างยา

    Pathophysiology, diagnosis, pharmacotherapy and nutrition therapy in endocrinologic diseases and cardiovascular diseases based on evidenced-based standards or treatment guidelines; drug therapy monitoring; individual patient counseling; drug interaction

วัตถุประสงค์รายวิชา:เมื่อนักศึกษาเรียนจบวิชานี้แล้วมีความสามารถดังต่อไปนี้

  1. อธิบายเกี่ยวกับโรคระบบต่อมไร้ท่อ และโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ในหัวข้อต่อไปนี้  
  2. 1.1. อธิบายพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดโรคและการวินิจฉัยโรค
    1.2. ประมวลข้อมูลทางคลินิกของผู้ป่วยและการแปลผลการตรวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประเมินผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ
    1.3. ระบุหลักการใช้ยาบำบัดตามมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติการรักษาที่มาจากหลักฐาน
    1.4. วางแผนการรักษา การติดตามการใช้ยาและการให้คำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย
    1.5. ระบุแนวทางการซักประวัติผู้ป่วยในระดับร้านยาเพื่อการส่งต่อแพทย์หรือจ่ายยาบรรเทาอาการเบื้องต้นอย่างเหมาะสม และติดตามผลการรักษา  

2. อธิบายวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเทคนิคพิเศษในการบริหารยา  รวมถึงการใช้อุปกรณ์เพื่อตรวจติดตามผลการรักษาโรคด้วยตนเองที่บ้าน ในกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.

3. อธิบายอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่พบบ่อย การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

4. อธิบายการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากับยาอื่น ยากับอาหาร และยากับผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ การเฝ้าระวังและการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาระหว่างยาได้

562-401 PTPP 3_1-61.doc562-401 PTPP 3_1-61.doc