การเพิ่มการสร้างสารทุติยภูมิในเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของพืชสมุนไพรด้วยวิธีการปรับปรุงสูตรอาหาร อิลิซิเตชั่น การตรึงเซลล์ การเพาะเลี้ยงแบบสองตัวกลาง การคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรในหลอดทดลอง และการประยุกต์ใช้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในการศึกษาวิถีชีวสังเคราะห์ของพืช การศึกษาด้านเอนไซม์ในพืช และ การศึกษาพันธุวิศวกรรมของพืช

Course outline PTC 1-2561.docCourse outline PTC 1-2561.doc