แนวคิดและหลักการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โครงสร้างระบบสารสนเทศ การรวบรวม การวิเคราะห์และการจัดเก็บข้อมูล ระบบสืบค้นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร